i-model

 

Inovačné nástroje

User:
Pass:
 
  Register?

The best way to a good idea is to have lots of ideas. LINUS PAULING

E-mail

Na tejto stránke sa nachádza niekoľko výrokov, ktoré súvisia s inovačnými procesmi v spoločnosti. Vzhľadom na situáciu vo Vašej spoločnosti, zvoľte čo najpresnejšiu odpoveď z nasledovných možností (1-4):

4 (Súhlasím)
3 (Čiastočne súhlasím)
2 (Skôr súhlasím)
1 (Nesúhlasím).

1. Na analýzu potrieb našich zákazníkov používame rôzne analytické nástroje a metódy (napr. výskumy, SWOT analýza, metóda výberových skupín,…).

1 2 3 4

2. Chýbajú nám dobré a originálne nápady.

1 2 3 4

3. Systematicky kontrolujeme aktuálne potreby a priania našich zákazníkov (zameriavame sa nielen na existujúce ale aj potenciálne priania)

1 2 3 4

4. Často sa stáva, že realizácia inak sľubnej myšlienky stroskotá pretože nemáme dostatočné znalosti alebo nám chýbajú ostatné zdroje potrebné na jej realizáciu.

1 2 3 4

5. Očakávame, že množstvo aktivít našej spoločnosti sa v budúcnosti zvýši.

1 2 3 4

6. Poznáme a aplikujeme rôzne techniky na generovanie nápadov a zavádzania zlepšení (napr. brain storming, ikazawa diagram, techniky štruktúrovaného myslenia,…).

1 2 3 4

7. Vieme ako nájsť informácie o novo vyvinutých technológiách, výsledkoch najnovšieho výskumu (v našej oblasti) a obchodných príležitostiach po celom svete.

1 2 3 4

8. Veľká časť nových nápadov na nové produkty pre trh sa nikdy do praxe neimplementuje.

1 2 3 4

9. Pred tým ako sa spraví konečné rozhodnutie o vyvinutí inovácie produktu, podrobne analyzujeme a hodnotíme nielen finančné a ostatné dôležité zdroje potrebné pre jej realizáciu ale aj jej dopady.

1 2 3 4

10. Väčšina z našich nápadov/riešení, ktoré potrebovali zákonnú ochranu (patent, model, obchodná značka) už boli chránené.

1 2 3 4

11. Na úspešné pôsobenie na trhu sú v našom odvetví potrebné originálne obchodné myšlienky (napr. nápady na nové produkty, rôzne marketingové prístupy, organizačné procesy, ap.).

1 2 3 4

12. Ak by sa nám podarilo nájsť vhodných externých expertov, naše produkty by boli o mnoho lepšie.

1 2 3 4

13. Rozhodnutia týkajúce sa nových produktov sa dosahujú skôr na základe jednoduchej intuície ako podrobnej analýzy.

1 2 3 4

14. Vieme, ktoré sú dôležité elementy dobrého biznis plánu.

1 2 3 4

15. Poznáme aké sú naše možnosti rôznych foriem podpory ponúkanej v rámci odvetia inovácií a VaV prostredníctvom programov a grantových schém Európskeho spoločenstva.

1 2 3 4

16. Sme si vedomí najnovších svetových trendov v odvetví, v ktorom pôsobí naša spoločnosť.

1 2 3 4

17. Pri zavádzaní nového produktu máme tendenciu postupovať veľmi systematicky. Celý proces zavedenia je podrobne naplánovaný (časový plán, požadované zdroje a personál,…).

1 2 3 4

18. Väčšina produktov, ktoré sme na trh uviedli boli komerčne veľmi úspešné.

1 2 3 4

19. Vieme veľmi málo o oblasti duševného vlastníctva (patent, obchodná značka, model ap.).

1 2 3 4

20. Bolo by rozumné začať s expanziou našich obchodných aktivít v zahraničí.

1 2 3 4

21. Existuje reálna šanca, že náš produkt, dizajn alebo logo, môžu byť skopírované konkurenciou.

1 2 3 4