i-model

 

Model inovačnej spoločnosti

User:
Pass:
 
  Register?

It is easier to tone down a wild idea than to think up a new one. ALEX OSBORNE

E-mail

Globálnym cieľom projektu je zavádzanie stratégií inovačného manažmentu do drevospracujúceho priemyslu a konkrétne tréning stredného a vrcholového manažmentu na vývoji stratégie v rámci ich spoločnosti.

Konečným produktom projektu bude i-model – Inovačný model firmy – systém metodológie, procedúr a materiálov pripravených na „okamžitú implementáciu“ s cieľom zavedenia efektívneho manažmentu inovácií v uvedených spoločnostiach.

V rámci projektu bude i-model vyvíjaný a testovaný poukazujúc na možnosti stimulačných procesov vo firmách – ako preniesť nápady do podnikateľskej reality a vytvorenie samovzdelávacieho procesu v oblasti riadenia inovácií.
Očakávame, že i-model poskytne nápomocný nástroj pre implementáciu dobrých osvedčených príkladov a tutín v rámci riadenia podnikových inovačných procesov nielen v rámci drevárenského priemyslu ale taktiež v ostatných odvetviach.

Sme presvedčený, že implementácia projektu bude predstavovať dôležitý krok k posilneniu konkurencieschopnosti drevárenského priemysly tak na Európskych ako aj svetových trhoch.

I. PARTNERI

Organizácie tvoriace projektový tím:

Inštitut za inovativnost in tehnologijo

Korona plus Ltd. – Inštitút pre inovácie a technológiu, Slovinsko (Vedúci partner), e-mail: phare.inovacije@guest.arnes.si,

ICDC

ICDC-Mjärdevi Vedecký park, Švédsko, e-mail: arne.kullbjer@icdc.se,

HRDC

Helénske Centrum regionálneho rozvoja, Grécko, e-mail: ngeorg@hrdc.org.gr,

Cassovia BIC

Cassovia BIC Ltd. – Podnikateľské a inovačné centrum, Slovenská republika, e-mail: chovan@bicke.sk,

Lesarski grozd

Drevárenská priemyselná komora, Slovinsko, e-mail: grozd@sloles.com,

Faculty of Manegement

University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovinsko, e-mail: peter.fatur@fm-kp.si.

Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie. Táto publikácia odráža názory jej autorov a Komisia preto nezodpovedá za informácie v nej zverejnené.


II. TRVANIE A GEOGRAFICKÉ POKRYTIE

Dĺžka trvania projektu definovaná zmluvou je 36 mesiacov začínajúc 1. decembrom 2004 a končiac 1. decembrom 2007.

Projektové aktivity budú realizovaná vo všetkých zúčastnených krajinách – v Slovinsku, Grécku, Švédsku a Slovenskej republike. Napriek tomu však budú mať projektové výsledky všeobecnejší charakter. i-model by mal poskytnúť obchodný model na implementáciu inovačných procesov pre firmy a spoločnosti v rámci celej EÚ.


III. ROZPOČET

Rozpočet, tak ako bol schválený Európskou komisiou, bol stanovený na 503.803,00 EURO. Maximálny príspevok spoločenstva predstavuje 377.852,00 EURO (75%).


IV. CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľová skupina projektu zahŕňa približne 12 malých a stredných podnikov zastupujúcich drevársky a nábytkársky priemysel v Slovinsku, Slovensku, Švédsku a Grécku.
V rámci projektu bude vyškolených 60-100 vrcholových a stredných manažérov, ktorí sa po ukončení projektu stanú mentormi pre ich kolegov. Riadená práca na projekte s uvedenými riadiacimi pracovníkmi predstavuje veľmi dôležitú časť projektu, 100-150 zamestnancov zo zúčastnených spoločností bude zapojených do tréningových a inovačných procesov riadených mentormi. Navyše k nim budú prizvaní zástupcovia miestnych regionálnych organizácií, ktorý budú získané vedomosti šíriť do ostatných spoločností a odvetví.

Prečo práve drevársky priemysel?

Drevná hmota predstavuje základnú prírodnú surovinu vo väčšine krajín EÚ. Okrem ekonomických hodnôt sú pre EÚ dôležité aj environmentálne a sociálne hodnoty aj napriek tomu, že najnovšie štúdie poukazujú na drevársky priemysel ako na najmenej konkurencieschopné odvetvie. Hlavným dôvodom sú vysoké mzdové náklady, nevhodné programy výskumu a vývoja nepreviazané s reálnou ekonomikou, recesia na hlavných trhoch, ap. Projekt sa svojimi aktivitami usiluje o posilnenie konkurencieschopnosti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu a to najmä v nových členských krajinách. Tým sa má podporiť udržanie tradičných hospodárskych odvetví a zamestnanosti pre mnohých ľudí.


V. VÝSTUPY

Základnou koncepciou projektu je:

  • analýza existujúcej situácie riadenia inovácií vo vybraných spoločnostiach drevospracujúceho priemyslu (analýza "pred"),

  • vyvinutie inovačného učiaceho sa organizačného modelu na základe moderných informačných technológií,

  • príprava a implementácia špecifického vnútropodnikového tréningového programu pre vrcholový a stredný manažment (MSP),

  • príprava inovačnej stratégie a vykonávacích plánov pre vybrané spoločnosti,

  • analýza "po" a optimalizácia i-model-u.

Celý Projekt


VI. TRÉNING

Ako je uvedené vyššie, celý tréningový program bude vyhotovený a implementovaný v rámci projektu. Jeho cieľom je zlepšiť špecifické zručnosti a vedomosti top a stredného manažmentu zvolených firiem, tak aby boli schopní efektívne pracovať aj v oblasti inovácií v rámci každodennej podnikateľskej rutiny. Program založený na využívaní moderných tréningových nástrojov a metód bude zahŕňať:

 

  • prednášky, prezentácie praktických príkladov a prípadové štúdie,

  • interaktívne materiály a metódy využitím projektovej web stránky s najnovšími informáciami, skúsenosťami ľudí spoločne pracujúcimi na projekte, užitočné linky, tele-learningový modul /E-book/, internetové fórum, etc.

 

Obsah materiálov bude založený na poznaní invenčno-inovačnej reťazi: kreatívne premýšľanie, fáza výberu nápadov, výskum a vývoj, prístup k zdrojom poznatkov (vnútropodnikových a v spolupráci s univerzitami, inštitútmi a medzinárodnými partnermi), ochrana duševného vlastníctva, použitie ICT technológií, atď.